Umelecké stanovisko

Na základe výzvy by som sa rád zúčastnil projektu Ceny Oskara Čepana, nakoľko je to výborná príležitosť ako odprezentovať svoje umelecké diela, ktoré sú anamnézou súčasnosti a odzrkadľujú dnešné problémy.

Zameriavam sa primárne na figúru - obrazy človeka v rámcoch dnešnej hektickej doby pod vplyvom jej tlaku na kariéru, výkony, súťaživosť, stres, úspech. Finálnej podobe maľby predchádza vyhľadávanie symptomatických obrazov ľudí, ich apropriácia a maliarska postprodukcia.

V súčastnosti sa moja maliarska tvorba posúva do istej znakovej redukcie a výrazového minimalizmu, čím chcem dosiahnuť isté zovšeobecnenie načrtnutej tematiky.

Vo svojej tvorbe sa zameriavam na témy sociálnych aspektov v súvislosti s establishmentom a umelecké projekty sú založené na sociologickom laborovaní, ktoré sa prenáša do vizuálneho jazyka. Východiskom každého projektu je identifikácia problémov dnešnej doby. Môj zobrazovací prejav často čerpá z kontextuálnej interpretácie globálnej politiky a jej negatívnej reprezentácie v súčasných súvislostiach. Snažím sa pochopiť isté odkazy filozofov, alebo aj umelcov a interpretovať ich cez moju tvorbu. Deštruujem stereotypný obraz agresívnym gestom, ktorý sa stáva odzrkadlením súčasnej spoločnosti. Zapájam sa do dialógu s participientami


  


Artist statement

Following the call, I would like to take part in the Oskar Čepan Award project, as it is an excellent opportunity to present my works of art, which are a case history of the present and reflect today's problems.

I focus primarily on the figure - the images of man in the frameworks of today`s hectic times and their influence on career, performance, competition, stress, success. The final form of painting is preceded by the search for symptomatic images of people, their appropriation and painting postproduction.
At the present my painting art moves to a certain sign reduction and expressive minimalism, with which I want to achieve certain generalization of the sketched topic.
In my work, I focus on the topics of social aspects of establishment and the art projects are based on sociological labor, which is translated into the visual language. The starting point of each project is to identify the problems of today. My displaying expression often extract from the contextual interpretation of global politics and its negative representation in current contexts. I try to understand certain messages of philosophers or artists and to interpret them through my work. I destroy the stereotypical image with an aggressive gesture, which becomes the reflection of current society. I join the participant dialogue. My last projects deal with the inner tension of the survival of the present times.

© 2016 Roman Ďurček 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!