Roman Ďurček

VZDELANIE:

2015 - 2017 Akadémia umení v Banskej Bystrici

 •  Fakulta výtvarných umení, ukončené Mgr. art. štúdium

Odbor: Voľné výtvarné umenie - pod vedením prof. Ľ. Hološku2011 - 2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici

 • Fakulta výtvarných umení, ukončené Bc. štúdium

Odbor: Maľba - pod vedením prof. Ľ. Hološku 2006 - 2010 Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Topoľčany

Ukončená maturitou
VÝSTAVY:


Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

Podchod pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch- Spoločná výstava Romana ĎURČEKA a Miloša GREŽĎA 

14/02/2014 - 14/03/2014 

Kurátorka: Mgr. art. Zuzana GodálováGaléria M. A. Bazovského v Trenčíne

Palackého 27, 91101 Trenčín, Slovakia
Predajná výstava spojená s aukciou výtvarných diel pre ALIIS, denný stacionár s chránenou dielňou pre ľudí s mentálnym postihnutím, 

11/12/2014

Hostiteľka: Barbora Tomanová
Výstava v Poľsku Toruniou- Dangerous Sea, 11th International Students Plain Air


We klady -post galery - v Spišskej Novej Vsi- spoločná výstava 4 umelcov

02/10/2015 - 31/10/2015
Kurátor: Mgr. art. Martin Kacvinsky
Výstava Piešťany - Young art show 8. skupinová výstava 

02/10-31/10/2015
Kurátor: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.
Festival súčasného umenia, DOM- Výnimočnosť všednosti

Spoločná výstava 16- tich autorov, ocenenie- 1. miesto 

02/05-05/06/2016

Bratislava-Rača 

Kurátor- Mgr. Ivičič Martina
Znehybnenie- samostatná výstava, 

Mini kino Ostrava

20/11/2016- 19/12/2016

Kurátor doc. Miroslav Zelinský CSc.Znehybnenie - samostatná výstava
Club Atlantik Ostrava

20/12/2016 - 28/02/2017
Kurátor: Doc.Miroslav Zelinský CSc.


Výstava Piešťany - Young art show 10.skupinová výstava

03/10/2015 - 29/10/2017

Kurátor: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Finalista VUB maľba roka 2017- Kolektívna výstava finalistov v Galérii Nedbalka 

06/10/2015 - 11/11/2017

Porota: Kurátor moderného umenia JANE NEAL (United Kingdom), Attila SZÜCS (Hungary), JAN BERGER (Slovakia), Curator and gallery owner-DENISA KUJELOVÁ (Czech Republic)
...es lebe der Sport- Samostatná výstava- Rakúsko- Geschichtliches Museum der Stadt St. Valentin Enns-Donauwinkel

03/03/2018 - 30/07/2018

Kurátor Mag. Uta M. MatschinerZnehybnenie: Samostatný súkromný výstavný projekt - CVC, Slovensko, Malé Vozokany 
02/01/2019 - 02/01/2019

Kurátor: Mgr. Jana ĎurčekováPrítomnosť: Samostatný súkromný výstavný projekt - CVC, Slovensko, 

Malé Vozokany
02/02/2019 - 02/03/2019
Kurátor: Mgr. Jana ĎurčekováNarušená symbióza: Samostatný súkromný výstavný projekt - CVC, Slovensko, Malé Vozokany
02/03/2019 - 31/03/2019
Kurátor: Mgr. Jana Ďurčeková Skupinová výstava: Pohyb - zastavenie

Galéria Art333, Wädenswil, Švajčiarsko

13/04/2019 - 13/06/2019

Kurátor: Mag. Lea Preising Ocenenie: 

Odovzdanie Ceny Martina Benku za rok 2017 


Certifikát:
Certificate of Attendance ,, Dangerous Sea"

11 th Internacional Students Plain Air dedicated to J.M. Turner - Katy Rybackie, Poland 03/04-10/05/2013
Publikačná činnosť:
3/2018 - Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu - ilustrácia na titulnej strane obálky ,,Stojka" 2017, článok profesora Ľudovíta Hološku, 14 ilustrácií v tomto čísleKatalóg: VÚB Maľba 2017
-

 Ilustrácia "Komunikácia" 2017 Stáž:

 Mgr. art. Tono Stano
 fotograf, Praha
 01/03./2018 - 31/05/2018

EDUCATION:

2015 - 2017 Academy of Arts, Banská Bystrica

 • Faculty of Fine Arts - Field of Study: Free Fine Arts

Master`s degree - under the guidance of the academic painter Prof. Ľudovít Hološka


2011 - 2015 Academy of Arts, Banská Bystrica

 • Faculty of Fine Arts - Field of Study: Painting

Bachelor`s degree - under the guidance of the academic painter Prof. Ľudovít Hološka


2006 - 2010 Secondary School of Applied Art of St. Luke, Topoľčany

Field of study - Applied Art
EXHIBITIONS:


 Multimedia Space for Contemporary Culture Platform 1-12
Underneath the Bus and Railway station in Topoľčany, Slovakia - joint exhibition of Roman ĎURČEK and Miloš GREŽĎO 14/02/2014 - 14/03/2014 
Curator: Mgr.art.Zuzana Godálová


The Gallery of Miloš Alexander Bazovský in Trenčín
Palacký Street 27, 91101 Trenčín, Slovakia - trade exhibition and auction of fine arts works for ALLIS, a day care center with sheltered workshop for people with intellectual disabilities, 

11/12/2014
Curator: Barbora TomanováCertificate: Certificate of Attendance ,, Dangerous Sea"
11 th Internacional Students Plain Air dedicated to J.M. Turner - Katy Rybackie, Poland 30/04-10/05/2013 We klady - post galery,  in Spišská Nová Ves, Slovakia 

 11/07/2015 - 26/07/2015
joint exhibition of four artists

Curator: Mgr.art. Martin KacvinskyExhibition in Piešťany, Slovakia - Young Art Show, 8th 

group exhibition, 

02/10/2015 - 31/10/2015
Curator: Mgr. art. Martin Ševčovič. ArtD.Exhibition in Bratislava, Rača - Festival of Contemporary Art " DOM " , topic : " The Excellence of Dailiness " 
the winner of the 1st place

02/06/2016 - 05/06/2016
Curators: Martina Ivičič, Radek HolomčíkImmobilization- Independent exhibition, Mini cinema Ostrava

20.11.2016- 19.12.2016

Curator: doc. Miroslav Zelinský CSc.Immobilization- Independent exhibition

 Club Atlantik Ostrava
 20/12/2016 -28/02/2017
Curator doc. Miroslav Zelinský CSc.Exhibition in Piešťany, Slovakia - Young Art Show, 10th group exhibition
 03/10/2015 - 29/10/2017

Curator: Mgr. art. Martin Ševčovič. ArtD.Finalist VUB painting of the year 2017/ 12th group exhibition, Gallery-Nedbalka, Exhibition in Bratislava
06/10/2015 - 11/11/2017 

Jury: Curator of contemporary art JANE NEAL (United Kingdom), Attila SZÜCS (Hungary), JAN BERGER (Slovakia), Curator and gallery owner-DENISA KUJELOVÁ (Czech Republic)
...es lebe der Sport- Geschichtlichen Museum der Stadt St. Valentin, in St.Valentin- Austria-solo exhibition

03/03/2018 - 30/07/2018

Curator: Mag. Uta M. Matschiner  Immobilization: Individual private exhibition project - CVC, Slovakia, 

  Malé Vozokany 

  02/01/2019 - 02/02/2019

  Exhibitioncurator: Mgr. Jana Ďurčeková 


   Presence: Individual private exhibition project - CVC, Slovakia, 

   Malé Vozokany

   02/02/2019 - 02/03/2019

   Exhibition curator :Mgr. Jana Ďurčeková   Symbiosis Disturbed: Private Private Project - CVC, Slovakia, 

   Malé Vozokany

   02/02/2019 - 31/03/2019

   Exhibition curator: Mgr. Jana Ďurčeková   Motion stop: Group - exhibition

   Gallery Art333, Wädenswil, Switzerland

   13/04/2019 - 13/06/2019

   Curator: Mag. Lea Preising   Award:


   Martin Benka`s Award for 2017
   Certificate:

   Certificate of Attendance ,, Dangerous Sea"

    11 th Internacional Students Plain Air dedicated to J.M. Turner - Katy Rybackie, Poland 

   03/04-10/05/2013    Publishing activity:
   3/2018 - Slovak Views on Literature, Art and Science - Illustration on the Front Cover of "handstand " 
   Catalog: VÚB Painting 2017

    Illustration "Communication" 2017


   An internship: Mgr. art. Tono Stano photographer, Praha 01/03./2018 - 31/05/2018

   Tlačové Správy / Press news

   © 2016 Roman Ďurček 
   Vytvorené službou Webnode
   Vytvorte si webové stránky zdarma!